x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

جوامع تابع نظم فضای اجماع و اجتماعشان باز هست آزادند تا آزادی و آزادگی را با دیدن و مشاهده تجربه کنند ملزومش خرد هست لازمه اش که شعور هست که فی ذاته با خودش و در خودش هست با دیدن و مشاهده آنرا تجربه میکنند جوامع تابع بی نظمی فضای اجماع و اجتماعشان بسته است آنقدر آزادند که رها میشوند آنقدر رها میشوند که هار میشوند برای باز گرداندن این جوامع به نظم و مدیریت این بی نظمی ها کاتالیست هایی لازم هست که آزاد شوند و به آزادی و آزادگی برسند آن فهمیدن هست که لازمه و ملزومش خرد و شعور است قانون را برای عدالت خواستن با عدالت شود از عدالت شود عدالت شود جوامع تابع بی نظمی مستعدهرج و مرج، آشوب، بحران و فتنه اند برای مدیریت بی نظمی علم لازم هست که توأمان خرد و شعور است نه تجربه.حالا جامعه ما ایران کدام قاعده مشمول آن هست؟بی شک ساینس.چراکه بنام قانون کارد به گلوی عدالت زده شده و ریش های ماست که زود سفید شده است. وقتی گلوی عدالت کارد میخورد ریش های ما چه زود سفید میشود (SCINCE)
انسانهای زبون زبان نفهم بابت توان نا و فهم ارتباطی ندارند بابت نداشتن معلومات و مطالعات مکفی برای کار و ادامه در پستوی بیکسی شان میخزند مستعد به رفتارهای خلاف شرع و قانون در اجتماع و مدیریتهایند مستعد به متصرف کار و مدیریت ها میشوند و به کارهای کثیف مبادرت میورزند و مستعد به تجاوز به عنف میشوند این افراد رها و بلکه هار شده فی الفور باید امها انهدام و اعدام شوند.این چنین افرادی در لباس قانون و شرع نیز هستند یا تردد دارند و نمیدانند یا نمیخواهند بدانند برای کار و ادامه بطالتند بیهودو و بی هویتند و آزادی های شما را برای رسیدن به حق و حقوق خود و دیگران جنس خودت هست سلب میکنند و مبارزه و حق خواهی شما را برای آزادی ها مشروع و قانونی سلب کار خود قلمداد میکنند کاری که شاید بتوان گفت بیکاری و بی عاریی بیش نیست شکستن و درهمشکستن آنان نه ضرورت بلکه واجب هست
بنیاد چیست؟نهادچیست؟بنیاد مقدمه و زیربنا و زیرساخت هربناوهرسازه وهراقدام هست چندبنیاددر انقلاب وجود دارد1.بنیاد مسکن .بنیادپانزده خرداد.بنیاد شهید.بنیادمستضعفان و جانبازان.بنیادمسکن زیربنا و زیرساخت تشکیل اجتماع و بنیاد خانواده هست و بنیاد خانواده زیربنای تشکیل جامعه است وبراین بنیادها فریضه ایست فریضه بنیاد خانواده ازدواج هست برای تداوم نسل،اجماع انان تااجتماع نه اجماع برای جماع. فریضه بنیادشهید شهادت هست فریضه بنیادپانزده خردادنهضت انقلاب اسلامیست فریضه بنیاد مستضعفان محرومیت زداییست .بعضی ازبنیادها زیرساخت بنیاددیگری هستند و بعضی زیرساخت نهادهایندمثل بنیادمسکن زیربنای بنیادخانواده است و بنیادمستضعفان زیربنای نهاد بسیج هست.حالا نهادچیست؟نهاد واقعیت یک وقوع هست نهادخبرهر مبتداست نهادگزاره ی نهاد دستور هست.پس نهادهایی چون سپاه واقعیت و مفعول فعلیت ووقوع انقلاب اسلامی هستندخبرمبتدایی هست که انقلاب هست ضمن اینکه انقلاب اسلامی خبر مبتداییست که بنیاد پانزده خرداد هست پس نهادسپاه پاسداران دو مبتدا داردمبتدا اول ان بنیادپانزده خردادهست و مبتدادوم ان انقلاب اسلامیست ضمن اینکه انقلاب خبربنیاد
مبنای بسیاری از جنگهای بشری اساس ژئو استراتژیکی ست یعنی سرزمینی-استراتژیکی که همین گزاره دومی این اصطلاح سیاسی منقل هر جنگ و آتش زیر هرخاکستریست.اساس جنگهای صلیبی راهبری سیاست حکومت ها و حکومتها با استراتژی دین بوده اما در جنگهای جهانی اساس راهبری برای حاکمان جهانی استراتژی ژئواستراتژی فلسفه بوده که جنگ جهانی اول را حادث شد.آن فلسفه پرچم بوده است و اوج آن در جنگ جهانی دوم نمود میابد که فلسفه پرچم اصالت دین بخود میگیرد که با همراهی سرود این سرور اندیشه ها ی بشری می وزید
افراد بیهوده ،بیکاری و بی عاری با شکستهای پی در پی فشل و سفلی وجود میشوند از حقیقت میگریزند اینها اصولا موفقیت را تجربه نکرده اند راه دانستن دانسته ها را نتوانسته اند بروند و یک بیراه را بر میگزینند آن تشکیل گروه است گروهی که اصول ان مبتنی برنپذیرفتن و راه ندادن انان است که بیهودگی بیکاری بی عاری و بطلان صفتی را بر نمیتابند.اینها به همراه گروهشان چاق میشوند نه بزرگ برای کارشان آموزش و پرورش میابند متعهد میشوند و مکلف.که این خاصیت خاصیت فرقه های ضاله و شیطان پرستی ست.اینان زباله های تمدن بشری اند نه تدبیرانه مدیریت ها .این پسماندها را چگونه مدیریت کرد؟این بی بضاعتی و بی هویتی و بی فرهنگی را چگونه باید سامان داد؟این پس مانده های زباله ها و زباله دانی ها را این تف و تفاله ها را کجا و چگونه دفع و دفن کرد؟ با آیین فتوت و جوانمردی در پهنا و حریم حریت و آزادگی،با بضاعت خرد و شعور در گستره بلاغت و بلوغ و عدالت
در مدیریت وقتی کسی میآید و مدیر شد باید از علم و عمل باشد با برنامه و باتجربه باشد SCINCE & ACT-WORK باشد تا مرگی و رفتنی گره زفت و فرارش نشود تا مردنی و شکستنی و دمر و دملی (کارچاق کن )عاید و آید ادعای مردی اش نشود
آیا میدانید تا هنوز در جامعه ما ایران نه حاکمیت حقیقتأ حاکمیت هست نه خانواده حقیقتأ خانواده .آیا میدانید سرپرستی این شعب (حاکمیت.خانواده)یعنی رهبر و پدر هیچ عملکردی و اثرگذاریی واقعی بر مدیریت جامعه و خانواده ندارند بلکه برای ماندن و بودن خود میستیزیدند و میستیزند و حاکمیت و حکومت و خانواده با تجربیات در جامعه و تعلیمات در آموزش و پرورش و تجربیات در دانشگاه مدیریت میشود.
اندیشیدن برای جفا و خفاکاری زنندگی و زنانگی ست نه خردورزی و حفاظت که در راه عدالت و آزادگی زیبندگی هستند نه آزردگی.که این یعنی آزردگی خاصیت تهی و تهزادگان است.که شهرت شهر پرت و هرت و رهتگ کوخ و خیک مدعی کاخ و خاک روینده و رویان است ولی برای دیدن و دمیدن روح آزادگی آزردگی هستند
دوره ای که افراد مزبوح زبون ادبیات را حتی به اهانت به انحطاط و بردگی کشاندند براستی که امروز این مجرمان سقط و سقوط ابلیس صفت رجم شده اند و حشر حشرات موذی بدون شرح در شهر واژگان "در ساحل زمزمه ها"عرق مرگ از او ریخته و امها و غرق شده است. "در ساحل زمزمه ها"چراغ جادوی شعر و ادبیات هست و 313غول این چراغ جادوست
باید به گفتن و گفتگو پرداخت این پرداخت است که نابخردان بیخرد امل و عمله بی کارکرد بی تأثیر از خردمندان سرشار شوروشعورانسانی و ایمانی تمیز داده میشوند حصیر را با جارو جارو میزنند پتو و روفرشی را با مشنگ جارو میزنند .نخودنخود هرچی و هرکس سر جای خود

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

  • خبرنامه