x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

animation1111111111111.gif

چگونه به بازیکنان امتیاز بدهیم و یک بازیکن خوب و یک تیم خوب را برگزینیم

۱:جگنده و خستگی ناپذیر ( ۳۰امتیاز)

۲:حرفه ای( ۴۰امتیاز)

۳:پاس معمولی و ساده(۱امتیاز)

۴:پاس به بازیکنی که پاس گل را میسازد(۲امتیاز)

۵:پاس گل(۳امتیاز)

۶:گل(۴امتیاز)

۷:گل مساوی(۵امتیاز)

۸:گل پیروزی(۶امتیاز)

۹:پاس کور ۵/۵امتیاز)

۱۰:پاس گل در عمق( ۳/۵امتیاز)

۱۱:پاس گل از کناره (۳/۵امتیاز)

۱۲:ضربه سر(۱امتیاز)

۱۳:پاس سر(۲امتیاز)

۱۴:پاس گل با سر(۳امتیاز)

۱۵:گل با سر (۴/۵امتیاز)

۱۶:تکل (۲امتیاز)

۱۷:تکل با خطا پاس گل پشت محوطه جریمه (۳امتیاز)

۱۸:تکل پاس گل (۴امتیاز)

۱۹:دور کردن توپ از دروازه (۲امتیاز)

۲۰:گل حتمی حریف را خراب کردن (۴امتیاز)

۲۱:خطا از حریف گرفتن(۲امتیاز)

۲۲:خطا پشت محوطه جریمه گرفتن(۴امتیاز)

۲۳:پنالتی گل کردن (۵امتیاز)

۲۴:پنالتی گرفتن از حریف (۴امتیاز)

۲۵:توپ را از دروازه بیرون کشیدن (۷امتیاز)

بازیکن مفید:بازیکنی که به اندازه امتیازباریکن جنگنده بتواند امتیاز کسب کند مفید هست(۳۰امتیاز)
بازیکن مثمر ثمر:بازیکنی که ۴۰ امتیاز کسب کند
بازیکن مطمئن :بازیکنی که ۵۰امتیاز کسب کند
بازیکن ارزشمند:توپهای با امتیاز بالا را به تعداد بیشتری تصاحب میکند

مغز متفکر:توانسته و میتواند توپهای متنوع با امتیازهای متنوع زیادی را تصاحب کند یا در این موقعیت قرار میگیرد

img20180626062825.jpgیک بازیکن واقعی و اثرگذار و شایسته یک تیم مدعی قهرمانی دارای چه ویژگی و خصوصیاتی باید باشد؟

چگونه یک بازیکن در حد یک تیم مدعی و قهرمانی را بر میگزینند؟

چگونه باید یک بازیکن  تیم را تعویض کنیم؟

چگونه ،چطور و چرا یک بازیکن را از تیم خط میزنند؟

چه تیمی مدعی و شایسته قهرمانی هست؟


یک بازیکن اثرگذار برای تیم موقعیت ساز  هست و خلق موقعیت میکند

یک بازیکن خوب و اثرگذار  موقعیت های عالی را از حریف میگیرد یا خراب میکند.

یک بازیکن عالی ۱:موقعیت گل ایجاد میکند ۲:گل عالی میزند ۳: موقعیت گل از حریف میگیرد .


بازیکن خوب و عالی و اثرگذار شایسته یک تیم مدعی و قهرمان (تاکتیک پذیر)۱:جایگیری خوب و عالی برای دریافت پاس دارد و نیز خراب کردن پاس تیم حریف۲:توپ های اول ارسالی روی دروازه خودی را دور میکند۲:توپهای اول ارسالی تیم خود به روی دروازه حریف را در موقعیت جدی و گل قرار میدهد و گل میکند.


زمانی یک بازیکن تعویض میشود که۱: بازیکن اثرگذاربود ولی نشد ۲:بازیکن خوب و اثرگذار بود ولی نشد۳:یک بازیکن عالی بود و در جریان بازی نشد۴:یک بازیکن تاکتیک پذیر و کاپیتان بود ولی ولی در اندازه این شایستگی ها نبود و ظاهر نشد.


زمانی که بازیکن از اندازه های مورد انتظار دور میشود و به افول در بازی اش میرسد و ضعفش ضعف تیم را منجر شده است و جایگزین مناسب یافت شده است.


تیمی که بازیکن خوب ،اثرگذار،عالی و تاکتیک پذیر به اندازه کفایتش دارد(برزیل).

تیمی میتواند مدعی قهرمانی باشد که بازیکنانش و کل تیم میدانند انرژی خود را برای کل یک  بازی و یک جام ذخیره و بکار گیرند(آلمان).پاسهای متوالی برای حفظ توپ و در دست گرفتن بازی و خلق موقعیت و ایجاد روزنه خوب انجام میدهند تا اینکه گل میزنند یا انرژی و روحیه و تمرکز از حریف میگیرند(اسپانیا).چنان میتوانندفشار بر تیم حریف بیاورند که گل خودبخودی شکل گیرد(انگلیس) .فوق ستارگانی دارند که برای خودش موقعیت گل ایجاد میکند و گل میزند(آرژانتین). و در نهایت شایستگی و توانایی با بد بازی کردن تیم و بازیکنانش ناگهان گل میزند(آرژانتین،آلمان) و میتواند در مسیر توپ قرار گیرد و خطر گل ایجاد کند(آلمان،انگلیس).

جنگنده و خستگی ناپذیر(پرتغال،اروگوئه،کرواسی،روسیه،صربستان،ژاپن،کره)


img20171202174800317.jpg


اولین دیدار ایران مقابل مراکش/
برنامه کامل مسابقات جام جهانی 2018 روسیه +ساعت به وقت تهران

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز 25 خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت.

ویژه نامه جام جهانی مشرق - جام جهانی 2018 با حضور 32 تیم از 14 ژوئن تا 15 جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

فیلم کامل مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018

گروه بندی کامل جام جهانی 2018 روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه که از 24 خردادماه تا 24 تیرماه 97 در 11 شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
24 خرداد 1397 ساعت 19:30روسیهعربستان
25 خرداد 1397 ساعت 16:30مصراروگوئه
29 خرداد 1397 ساعت 22:30روسیه مصر
30 خرداد 1397 ساعت 19:30اروگوئهعربستان
4 تیر 1397 ساعت 18:30اروگوئهروسیه
4 تیر 1397 ساعت 18:30عربستانمصر
گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
25 خرداد 1397 ساعت 19:30ایرانمراکش
25 خرداد 1397 ساعت 22:30اسپانیاپرتغال
30 خرداد 1397 ساعت 16:30پرتغالمراکش
30 خرداد 1397 ساعت 22:30ایراناسپانیا
4 تیر 1397 ساعت 22:30ایران پرتغال
4 تیر 1397 ساعت 22:30مراکشاسپانیا
گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
26 خرداد 1397 ساعت 14:30فرانسهاسترالیا
26 خرداد 1397 ساعت 20:30پرودانمارک
31 خرداد 1397 ساعت 16:30فرانسهپرو
31 خرداد 1397 ساعت 19:30استرالیادانمارک
5 تیر 1397 ساعت 18:30دانمارکفرانسه
5 تیر 1397 ساعت 18:30استرالیاپرو
گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
26 خرداد 1397 ساعت 17:30آرژانتینایسلند
26 خرداد 1397 ساعت 23:30کرواسینیجریه
31 خرداد 1397 ساعت 22:30آرژانتینکرواسی
1 تیر 1397 ساعت 19:30ایسلندنیجریه
5 تیر 1397 ساعت 22:30آرژانتین نیجریه
5 تیر 1397 ساعت 22:30کرواسیایسلند
گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
27 خرداد 1397 ساعت 16:30کاستاریکاصربستان
27 خرداد 1397 ساعت 22:30برزیلسوئیس
1 تیر 1397 ساعت 16:30برزیلکاستاریکا
1 تیر 1397 ساعت 22:30سوئیسصربستان
6 تیر 1397 ساعت 22:30صربستانبرزیل
6 تیر 1397 ساعت 22:30سوئیسکاستاریکا
گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
27 خرداد 1397 ساعت 19:30آلمانمکزیک
28 خرداد 1397 ساعت 16:30سوئدکره جنوبی
2 تیر 1397 ساعت 22:30آلمانسوئد
2 تیر 1397 ساعت 19:30کره جنوبیمکزیک
6 تیر 1397 ساعت 18:30کره جنوبیآلمان
6 تیر 1397 ساعت 18:30مکزیکسوئد
گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
28 خرداد 1397 ساعت 19:30بلژیکپاناما
28 خرداد 1397 ساعت 22:30انگلیستونس
2 تیر 1397 ساعت 16:30بلژیکتونس
3 تیر 1397 ساعت 16:30انگلیسپاناما
7 تیر 1397 ساعت 22:30انگلیسبلژیک
7 تیر 1397 ساعت 22:30پاناماتونس
گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
29 خرداد 1397 ساعت 16:30لهستانسنگال
29 خرداد 1397 ساعت 19:30کلمبیاژاپن
3 تیر 1397 ساعت 19:30ژاپنسنگال
3 تیر 1397 ساعت 22:30لهستانکلمبیا
7 تیر 1397 ساعت 18:30ژاپنلهستان
7 تیر 1397 ساعت 18:30کلمبیاسنگال
دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، 30 ژوئن 2018 (9 تیرماه 97) A1 – B2، ورزشگاه فیشت - ساعت 22:30
بازی پنجاهم، 30 ژوئن 2018 (9 تیرماه 97) C1 - D2، ورزشگاه کازان آره‌نا - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای 2018 (10 تیرماه 97) B1 - A2، ورزشگاه لوژنیکی - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای 2018 (10 تیرماه 97) D1 - C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود - ساعت 22:30
بازی پنجاه‌وسوم، 2 جولای 2018 (11 تیرماه 97) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌وچهارم، 2 جولای 2018 (11 تیرماه 97) G1 - H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا - ساعت 22:30
بازی پنجاه‌وپنجم، 3 جولای 2018 (12 تیرماه 97) F1 - E2، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌وششم، 3 جولای 2018 (12 تیرماه 97) G2 - H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) - ساعت 22:30

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، 6 جولای 2018 (15 تیرماه 97) برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ورزشگاه نیژنی نووگورود - ساعت 18:30
بازی پنجاه‌وهشتم، 6 جولای 2018 (15 تیرماه 97) برنده بازی 53 - برنده بازی 54، ورزشگاه کازان آره‌نا - ساعت 22:30
بازی پنجاه‌ونهم، 7 جولای 2018 (16 تیرماه 97) برنده بازی 51 - برنده بازی 52، ورزشگاه فیشت - ساعت 22:30
بازی شصتم، 7 جولای 2018 (16 تیرماه 97) برنده بازی 55 - برنده بازی 56، ورزشگاه سامارا آره‌نا - ساعت 18:30

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، 10 جولای 2018 (19 تیرماه 97) برنده بازی 57 - برنده بازی 58، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 22:30
بازی شصت‌ودوم، 11 جولای 2018 (20 تیرماه 97) برنده بازی 59 - برنده بازی 60، ورزشگاه لوژنیکی - ساعت 22:30

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، 14 جولای 2018 (23 تیرماه 97) بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62، ورزشگاه سن پترزبورگ - ساعت 18:30

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، 15 جولای (24 تیرماه 97) برنده بازی 61 - برنده بازی 62، ورزشگاه لوژنیکی - ساعت 19:30


‏ ‏cacro‏ کسی هست که ذخیره هست آنقدر کلاس بازی اش مدرسه ای هست که نفس وجودش یک تیم را قوی و تاکتیک پذیر تا فینال سر پا نگه میدارد و در فینال میآید تا قهرمانی را جشن بگیرد  ‏cacro‏ آن ذخیره ای نیست که در آخرین بازی نه شانس صعود میآید تا فقط بازی کرده باشد و توپی به پایش خورده باشد  ‏
هیچ میدانید یکی از قدرتهای فوتبال جهان روسیه هست وقتی روسیه پا به قهرمانی جام جهانی فوتبال و قهرمانی فوتبال اروپا میگذارد تیمهای هم گروه روسیه بجای صعود از گروه به حذف نشدن از گروه میأندیشند یعنی با روسیه شما یک تورنومنت چهارجانبه جهانی دارید روسیه در جامهای جهانی نه تنها گروهش متأثر از قدرت فوتبالش هست گروههایی که همسایه گروه روسیه هستند متأثر و وحشت از قدرت فوتبال روسیه هستند و در گروه خود بدون روسیه ابتدا به ساکن به حذف نشدن از گروه خود میأندیشند نه صعود.شاید باید گفت بیشک همه قدرت ها و تیم های حاضر در فوتبال جهان و اروپا بدون روسیه حاشیه امنیت بیشتری برای بازی خوب ،صعود و قهرمانی داشته اند.اما تیمهای قدرتمند ایتالیا و آلمان آن بخش از قدرت فوتبال را به یدک میکشند در جام یک پای قهرمانی اند اما اگر از گروه صعود کنند آنان را باید یک پای فینال دید.اگر این دو تیم در گروه خود اول شدند تیمی که در چارت قهرمانی به این دو برخورد میکند باید چون این دو تیم باید از گروه خود بعنوان تیم اول صعود کند تا با آن برخورد نکند.چون در این مراحل این تیم ها بطور معمول یک پای نیمه نهایی و فینال هستند.
تیمهایی به کرات قهرمان جام جهانی شده اند که فوتبال منحصر به فرد دارند چون برزیل ،ایتالیا،آلمان،.در فوتبال برزیل تکنیک فردی ست که تاکتیک را بخدمت میگیرد در فوتبال آلمان و ایتالیا روش بازی ست که آنانرا همیشه یک پای قهرمانی نگه میدارد در این کشورها نه تکنیک درخدمت تاکتیک هست نه تاکتیک درخدمت تکنیک.آلمان سیال بازی میکند منظم بدور از آشوب و درگیری تا رسیدن به هدفی که بردن هست نه گل.تمام کننده هایی چون کلیزمن دارند اما رونالدو و ریوالدو نیستند که تاکتیک در خدمت آنان قرار بگیرد.فوتبال ایتالیا نیز چون ژرمن ها نه از تکنیک تبعیت میکند نه از تاکتیک بلکه روش فوتبال هست که آنانرا یک پای قهرمانی نگه میدارد فوتبال بسته و دفاعی که روش آفساید هست با مدافعانی سمج،چغر و باهوش و مهاجمانی زیرک و فرصت طلب.اما فوتبال کشورهایی چون کلمبیا و هلندفوتبال مبتنی بر تاکتیک هست که اینها طعم قهرمانی یا قدرت را در فوتبال نچشیده اند اگر قهرمان هم شده اند هیچگاه درفوتبال قدرت نشده اند.چراکه درنقطه هدف و بردن و گل تمام کننده ای نیست که تاکتیک در خدمت او قرارگیرددر بازی های حذفی بایدبه پنالتی روی بیآورندکه معمولاچنین هست

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

  • خبرنامه