abasdal⚙:


بودجه چیست و چگونه باید برنامه ریزی و مدیریت شود؟

بودجه اعتبارات پولی-مالی ست که بواسطه ان امکانات و نیروی انسانی ،تجهبزات و سرمایه ها در جهت مدیریت صحیح و کار امد بکار گرفته و هدایت میشوند.

بودجه باید به دو شکل واقعی به ان نگریست .

اول امنیت و نظارت بر بودجه ،

دوم مدیریت و تخصیص و اجرای بودجه.

 این روند باید به تحقق اهداف بودجه منجر شود.

اهداف بودجه چیست؟

مثل همه برنامه های توسعه ای و چشم انداز هست و در جهت تحقق ان برنامه ها باید تدوین شود.

من شما را با یک چیستان محلی-بومی و مثال به این وادی رهنمون میکنم .

در این چیستان ما باید گوسفند و علوفه و گرگ را از عرض خروشان یک رودخانه عبور دهیم چگونه این کار را انجام دهیم تا گرگ گوسفند را ندرد گوسفند هم علوفه ها را نابود نکند .

با عرض معظرت این قیاس را به ناچار انجام میدهم

گرگ نمایندگان مردم ،گوسفند دولت،علوفه هم بودجه.

بنظر میرسد خود مردم این وضعیت را تحمل و از ان به سلامت عبور کنند .

در شکل امنیت و نظارت بر بودجه باید ابتدا مسئولین را به جایگاه خود شان سوق داد و بودجه و نمایندگان را نگه بداریم در مرحله بعد نمایندگان را به ان سو و هجواری مسئولین رهنمون و راهنمایی میکنیم از انجا که گرگ و گوسفند در کنار هم منجر به نابودی گوسفند میشود پس گوسفند یعنی دولت را به سر جایش بر میگردانیم و برای اینکه دولت کار بودجه را یکسره نکند بودجه را از ان دور و به ان سویی که نمایندگان را نگه داری میکنیم میبریم پس بودجه را با نمایندگان وا میگذاریم و برمیگردیم و میآییم دولت را به نمایندگان و بودجه ملحق می کنیم.

از انجا که علوفه بدرد گرگ و چوپان ودهقان(مردم و کدخدا) نمیخورد.

ارزش افزوده مطرح میشود بازخورد اجرای بودجه.

دوشیدن ودوغ،سپرده وسود.تولیدوسهام