وقتی کسی مدرک میگیرد یا به او مدرک میدهند به این معنی نیست که او دیگر عقل کل شده ،بلکه مدرک او بازگوکننده تطابق مدرک و انتظاری که از توانمندی علمی او مشاهده شده است .

مثل مدرک معاینه فنی خودرو (برچسپ)وقتی به صاحب خودرو داده شود به این معنیست که راننده یا صاحب خودرو مشمول جرایم مقررات زیست محیطی و راهنمایی و رانندگی به طور پیش شرط نیست.

آیا این مدارک اعطایی چون گواهینامه های جعلی راهنمایی و رانندگی نیست؟