دروس کودکان دانش آموز باید فلسفه ذهن همه آنان را بطور یکسان و تعادلی کاوش کند مثلا "بابا آب داد"کتاب فارسی اول دبستان کاوشگر فلسفه ذهن همه کودکان دانش آموز کلاس اول هست در این جمله کودک دو کلمه که در زندگی اش کاربرد روزانه دارد آشنا میشود بابا و آب که باید آنان را دیگر بخواند و بنویسد و کلمه "داد" که فقط آن را شنیده دیگر ندیده و نخوانده اگر خواست ببیند باید آن را به او نشان میدادیم و قصه دهقان فداکارکه کودک شهری و روستایی را به یک اندازه از ادوات جغرافیای زندگیشان برای فهمیدن درس سود میدهد اما ارزشمندی این قصه در این هست که فرهنگ نجاتگر تکنولوژی شده است فرهنگ چیست ؟دهقان زادگی ،روستازادگی که با جلوه و نور ایثار نمود یافته است.  هنرهفتم