منتفی های لاشه و ناشی و ناقص و معتل که شما و زندگی تان را معلق و معطل نگه میدارند این همه تعطیل مدعی مالکیت مدعی دوم خردادی دووم خر دادی هم نیستند این جبهه آغاز آغازیان چنان جنگ و جنگی و کون جنگی بود که آغاز هم آغا شده است