وقتی راه من راه آزادی،آزادگی،عدالت،انصاف باشد پس من و راه من معروف هست و انکه بر ضد من باشد راه من که سوی حرکت ،پیشرفت و موفقیت را مینمایاند مسدود کند راه او سیره او دیوارکشی ضد حرکت که مظاهر عدالت،انصاف ،آزادی و آزادگی ست میباشد پس پیوستن و عضویت به باکس هویتی و سیرتی کسی که هاست و دامنه اش هدفمند (کمال)هست ارجاع و رجوع به او و درگاهش همراه با هزینه نیست سرمایه گذاریست ارجاع و رجوع به او تکراری نیست عادتی ست عادی که سوی تیکش تیکتی ست که درآمدی ست که معراج هست هاست و دامنه بدون مرجع نیست واقعی ست  


O