سال نو مبارک

ابزار ساخت متن های متحرک

x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

کدبازان

CODEBAZAN VIDEO PLYAR


پخش ویدیو

بیهودگانی که نهایت استعدادشان وقتی شکوفا میشود رسواناموس شدگی نه ناموست ناموس ملت شدن ،خدمه بودن است نه خدمتگذاری ،عمله و امل شدن است نه ملا و معلم شدن ،چوپانی بی هدف یعنی وجود و اصالت رم زادگی نه رام شدگی،ویرانگری و خرابکاری نه آبادی و آبادانی ،اصالت کویر زایی و بیابان زایی نه مرتع زایی .چنین اصالت هایی بیهودگی آن موقعیت هستند ویروسند یا که ویروس دارند پس یا باید کشته شوند یا ویروس کشی شوند اگر عقده و غده آن موقعیتند باید جلوی رشد آنان را گرفت بودن آنان و ماندن آنان را طاقت نیاورد آنان را بی سر کرد سر و صورت و سیرت شان را برید بعد به قده و جامی رسید که لبالب و لبریر از سر اسرار ماست ده نه دهکده ای ست اه و حسرت عقده ها و غده های نامیمون نامبارک سرطان.‏
تمام درها وقتی رو به بیهودگی و بیهودگانند ببندی و همه درها را وقتی بسوی اصالت و پاکیزگی بسته اند بگشایی همه رم شدگان راه و حریم آزادگی و انسانیت را رام کنی تو راه ها را رفته ای درها و قفل ها را گشوده ای بسته ای همه جاها را یافته ای تو واژه ها را تماما یافته ای و رفته ای چو چوپانانی که رمه گله را تماما رام کند آواز سرمیدهد آواز آواز. قران آواز خداست معجزه ی رسیدن است انسان را به انسانیتش رساندن است به انسانیتش رسیدن است
تمام درها وقتی رو به بیهودگی و بیهودگانند ببندی و همه درها را وقتی بسوی اصالت و پاکیزگی بسته اند بگشایی همه رم شدگان راه و حریم آزادگی و انسانیت را رام کنی تو راه ها را رفته ای درها و قفل ها را گشوده ای بسته ای همه جاها را یافته ای تو واژه ها را تماما یافته ای و رفته ای چو چوپانانی که رمه گله را تماما رام کند آواز سرمیدهد آواز آواز. قران آواز خداست معجزه ی رسیدن است انسان را به انسانیتش رساندن است به انسانیتش رسیدن است
میخواهم این دو مقوله قرانی را واکاوی کنم وارسی کنم هویت شناسی کنم.این دیدگاه استدلالی و استنتاجی خودم هست اندیشه ای از اندیشیدن خودم هست که میخواهم بیندیشانمش.ابتدا به ساکن "المومنین و المومنات و المساوات"را مورد بررسی قرارمیدهیم .آیا مساوات برای مومنین(مردان با ایمان) و مومنات (زنان مومنه )همان میزان است همان برابری است منظور هم أرز هم بها هم اندازگی ست؟.بله بشرطی و شروطها.به دلیلی به شرطی استنتاجی و استدلالی بله .مساوات و برابری بشرط این است که اگر و فقط اگر استنتاج از جنس الاکلنگ باشد.در این استدلال و استنتاج الاکلنگی اهرم تعادلی در کدام سو بیشتر است؟یعنی نقطه عطف و تعادلی اهرم به کدام سو متمایل شده و گرویده است؟من می گویم مومنات.پس مومنین و مومنات هم وزن نیستند هم اندازه نیستند چون این عبارت واژگانی قرانی از مرتبه صعود است و اینجا مومنین در مرتبه صعودند 'باید دید جور دیگر دیدتا واژه خود واژه باشد باید چشم ها را شست جور دیگر باید دید'.از کجا بدانیم مومنین در مرتبه صعودند؟ ازچه راهی ؟با چه نشانه ای؟ بیشتر بخوانید . . .
شب با ستارگانش تاریکی را روشن میکند این تفسیر و فلسفه پرچم آمریکاست تاریکی این عصر که عصر تمدن و تکنولوژی ست چیست؟شک نداشته باشید ایدئولوژی بوده چون نفهمیدند و نداستندش و دانستندنش هم به پایان خود رسیده بود.پس اگر شب هم بوده این مه و ابرنادانی و بیخبری و بیخردی از آن تاریکی و خوف ساخت اما تکنولوژی که مهد آن آمریکاست شبی ست که ستارگان دموکراسی ست دیپلماسی ست ایدئولوژی چهارده قرن غروب شده است با این فاصله دیگر تاریکی ست.تاریکی را چه روشن میکند؟شبی با ستارگانش ،انفجاری از نور. ان انفجار انقلاب اسلامی ست ان پرچم جمهوری اسلامی ست آن فلسفه سنتز نظام اسلامی ست.برای روشنی و روشنایی از این دو فلسفه است که برخورد رخ میدهد.تقابل و رویارویی نیز.دست هایی از اینها که خالی نیست گزینه هایی که از اینها روی میز هست سپاه پاسداران کمیته امداد بنیاد شهید برای انقلاب اسلامی ایران ناسا ،دموکراسی و دیپلماسی برای امریکا.‏
د0>
پایانه ی فکری عباس دال<››››)))) - پایانه ی فکری عباس دال
2018 All rights reserved. ©