x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

ندای امداد112©abasdall39

ندای امداد112©

ندای امداد112©

ندای امداد112©1

ارزیابی اولیه

ارزیابی ثانویه

سیصدتومن آن محاسبه و به مردم داده میشود و هنگامیکه این منجربه تولید ،کار،مدیریت و مدیریت مصرف و سوخت شد کل بنزین چون آرد محاسبه و به مردم داده میشود.پس تا ده سال آینده به هر فرد حدود نود تا صد و پنجاه هزار تومان علاوه بر یارانه کنونی داده میشود که بین 120~200 هزار تومن هست.
به خود مردم واگذار میشود چیزی مثل خصوصی سازی اتفاق میافتد.که مطالبه مردم و حاکمیت از همدیگر است.با یارانه ها آزادسازی و وگذاری نقدینگی نیز اتفاق میافتد و بانکها به خانه و حساب مردم برده میشود که با خصوصی سازی در بانکها برابری میکند.پس برای اینکه نقدینگی آزاد شود یعنی مدیریت شود باید به مردم پول بدید به این شکل که یا به مردم کار بدهند یا پس یا یارانه مردم را افزایش دهند تا خود را مدیریت تأمین معیشت کنند و کار تولید کنند.این افزایش یارانه ها به چه دلیل و با چه اسنادی اتفاق افتد؟هرجا و هرنقطه که منجر به مدیریت و کار و تولید شود آزادسازی ،واگذاری و خصوصی سازی اتفاق میافتد.مثلا با تخصیص یارانه به نان تولید گندم و اقلام زراعی و باغی بیشتر شد پس شدنی ست تمام قیمت آرد بصورت یارانه به مردم داده شود اما این پنج هزار تومن کنونی به دولت برگردانده شود الان اگر آرد معمولی چهل هزارتومان هست پنج هزار تومان به دولت سی و پنج هزارتومان به مردم تخصیص داده میشود.در مرحله بعد یارانه سوخت درصدی از آن چون نان بصورت نقدی به همه مردم داده میشود ما بنزین هفتصد تومان نخواهیم داشت بلکه هزار تومان میشود و سیصد
خصوصی سازی این است که کار و مدیریت ها بمنظور و هدف تولید و مدیریت و مراقبت از تولید انجام میشود واگذاری و آزادسازی ارکان و پایه های خصوصی سازی هست کی واگذاری اتفاق میافتد؟به چه منظور؟واگذاری زمانی اتفاق میافتد که فرد و یا شرکت کارش همچون تولید و از تولید باشد شغلش چون اشتغالزایی باشد بودنش ماندنش چون یک مدیریت باشد مدیریت تولید ،مدیریت از تولید ،مراقبت از این مقوله پس با این حساب مدیریت و کار به این فرد یا شرکت واگذار میشود و این و چنین فردی ست که بابت چنین وجه کاری از دولت پول و وجه و تسهیلات دریافت میکند نه اینکه پرداخت کند پس در این حیطه واگذاری به خصوصی سازی منجر شده است.اما آزادسازی راهش با آزادسازی قیمت آرد و بنزین هموار شد آزادسازی بنزین به چه منظور و چرا اتفاق افتاد؟بدلیل افزایش جایگاه های سوخت که منجر به کوتاه شدن فاصله جایگاهها شد و درکل مصرف سوخت را کاهش داد احداث جایگاههای سوخت شهری و بین شهری و جاده ای.و تخصیص یارانه آن چون یارانه آرد است اما نه در کارت یارانه خانوار بلکه کارت سوخت.با آزادسازی قیمت آرد یارانه آرد به مردم واگذار شد اینجا مدیریت تأمین معیشت به خود مرد

 

mailblush

  1. www.manoojan.com
  2.  
  3. dall.roomfa.com
  4.  
  5. shat.roomfa.com
  6.  
  7. http://manoojan.com

 

 

shat.roomfa.com

surprise©abasdall39

 

dall.roomfa.com