x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

حقیقت ساختارهای اجتماعی و حکومتی باید یا عدالت باشد یا از عدالت یا باعدالت باشند چگونه عدالت هست ؟چگونه باعدالت هست؟چگونه از عدالت؟وقتی که عدالتخواه باشی با عدالت و در چارچوب عدالت هستی وقتی عدالت گستر باشی از عدالتی وقتی عدالت خیز و قدمهای عدالت خیز داشته باشی عدالت هستی
برای سرخ کردن مثلا سیب زمینی هنگام پاچ و قاچ کردنشان بهتر است هلال قاچ ها نازک و باریک باشد این سرخ و کباب شدن سیب زمینی ها را زودتر مستوجب میشود
برای آب پز کردن سیب زمینی بهتر است از سیب زمینی های به اندازه تخم مرغ استفاده کنید چراکه وقتگیر نیست و به اندازه آبپز شدن تخم مرغ زمان میبرد.
اگر میخواهید غذای شما بخصوص آبگوشت و کته سیب _گوجه ،کته عدس ،ماش و دیگر حبوبات 1.روغن را آنقدر و آنچنان داغ و سرخ کنید که اسیدهای مضر آن که معمولا با بوی بد همراه است از بین برود این رفع و دفع بوی روغن که از اسیدهای مضر هست با سیر و پیاز زدوده میشود2.روغن را وسط و آخر پخت غذا اضافه نکنید اگر هم اضافه کردید آنرا خوب خوب داغ کنید 3. بیش از یک یا دو مرتبه به کته آب اضافه نکنید که معمولا باید اول و وسط پخت باشد که ته نکشد.
مبنای بسیاری از جنگهای بشری اساس ژئو استراتژیکی ست یعنی سرزمینی-استراتژیکی که همین گزاره دومی این اصطلاح سیاسی منقل هر جنگ و آتش زیر هرخاکستریست.اساس جنگهای صلیبی راهبری سیاست حکومت ها و حکومتها با استراتژی دین بوده اما در جنگهای جهانی اساس راهبری برای حاکمان جهانی استراتژی ژئواستراتژی فلسفه بوده که جنگ جهانی اول را حادث شد.آن فلسفه پرچم بوده است و اوج آن در جنگ جهانی دوم نمود میابد که فلسفه پرچم اصالت دین بخود میگیرد که با همراهی سرود این سرور اندیشه ها ی بشری می وزید
افراد بیهوده ،بیکاری و بی عاری با شکستهای پی در پی فشل و سفلی وجود میشوند از حقیقت میگریزند اینها اصولا موفقیت را تجربه نکرده اند راه دانستن دانسته ها را نتوانسته اند بروند و یک بیراه را بر میگزینند آن تشکیل گروه است گروهی که اصول ان مبتنی برنپذیرفتن و راه ندادن انان است که بیهودگی بیکاری بی عاری و بطلان صفتی را بر نمیتابند.اینها به همراه گروهشان چاق میشوند نه بزرگ برای کارشان آموزش و پرورش میابند متعهد میشوند و مکلف.که این خاصیت خاصیت فرقه های ضاله و شیطان پرستی ست.اینان زباله های تمدن بشری اند نه تدبیرانه مدیریت ها .این پسماندها را چگونه مدیریت کرد؟این بی بضاعتی و بی هویتی و بی فرهنگی را چگونه باید سامان داد؟این پس مانده های زباله ها و زباله دانی ها را این تف و تفاله ها را کجا و چگونه دفع و دفن کرد؟ با آیین فتوت و جوانمردی در پهنا و حریم حریت و آزادگی،با بضاعت خرد و شعور در گستره بلاغت و بلوغ و عدالت
در مدیریت وقتی کسی میآید و مدیر شد باید از علم و عمل باشد با برنامه و باتجربه باشد SCINCE & ACT-WORK باشد تا مرگی و رفتنی گره زفت و فرارش نشود تا مردنی و شکستنی و دمر و دملی (کارچاق کن )عاید و آید ادعای مردی اش نشود
آیا میدانید تا هنوز در جامعه ما ایران نه حاکمیت حقیقتأ حاکمیت هست نه خانواده حقیقتأ خانواده .آیا میدانید سرپرستی این شعب (حاکمیت.خانواده)یعنی رهبر و پدر هیچ عملکردی و اثرگذاریی واقعی بر مدیریت جامعه و خانواده ندارند بلکه برای ماندن و بودن خود میستیزیدند و میستیزند و حاکمیت و حکومت و خانواده با تجربیات در جامعه و تعلیمات در آموزش و پرورش و تجربیات در دانشگاه مدیریت میشود.
اندیشیدن برای جفا و خفاکاری زنندگی و زنانگی ست نه خردورزی و حفاظت که در راه عدالت و آزادگی زیبندگی هستند نه آزردگی.که این یعنی آزردگی خاصیت تهی و تهزادگان است.که شهرت شهر پرت و هرت و رهتگ کوخ و خیک مدعی کاخ و خاک روینده و رویان است ولی برای دیدن و دمیدن روح آزادگی آزردگی هستند
نقطه دستیابی معمولا به سه شکل کلی وجود دارد و پایگاه داده ان بصورت سایت ،سرورسایت ،سرویس شبکه داخلی،شبکه وب تعریف میشود.در پایگاه داده نقطه دستیابی بصورت ایستاده ،صندلی،تخت بتعریف میرسد .1.مثلا اگر پایگاه داده را بصورت کلاس در نظر بگیرید در حالت ایستاده صد نفر میتوانند در کلاس حضور یابند که معمولا این دسته بازدیدکنندگان و کاربران مهمان سایت هستند 2.در نقطه دستیابی صندلی فضای پایگاه داده همان است اما حجم و فضای پایگاه داده برای ورودی ها و کاربران تعین شده و بیشتر است و معمولا این دسته کاربران عضو شده هستند و حدود پنجاه کاربر میشوند3.در نقطه دستیابی تخت گونه حجم و فضای داده بیشتر از نقطه دستیابی صندلی هست و این شکل از نقطه دستیابی به admin&managers تعلق دارد که حدود پنج یا شش تاست.شما دامنه را چگونه تعریفی میدهیدdomain ؟ IR,COM,NET