سال نو مبارک

ابزار ساخت متن های متحرک

x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

کدبازان

CODEBAZAN VIDEO PLYAR


پخش ویدیو

*راست کلیک بر روی تصویر *کلیک save picture as *کلیک SAVE ذخیره تصاویر *Ctrl+x *راست کلیک انتخاب CUT انتقالCUT *ctrl+cکپیcopy *ctrl+xانتقال برداشتنcut *ctrl+vگذاشتنpaste میانبر *11انتخاب اندازه فونت A*رنگ قلم متن */رنگ زمینه متن B ctrl+B*متن پررنگ درشت ctrl+i*متن مایل ctrl+u*متن زیرخط دار ctrl+l*تراز از سمت چپ ctrl+E*ترازپاراگراف از وسط *||||تعین فاصله خطوط ابزارهای wiev&homeدر WORD full screen .....ctrl+alt+f* lensctrl+alt+l* dockedctrl+alt+d* تنظیم بزرگنماییSCREEN *راست کلیک روی پیوند *انتخاب copyshortcut *اجرایwordpad *فشارctrl+v اگر بر روی پیوند کلیک کنیم صفحه مربوطه فعال توسط مرورگر فعال میشود ذخیرهURL *از منوی file گزینهprintpreview را انتخاب میکنیم یا راست کلیک و انتخاب printpreview *نمایش پنجرهprintpreview پیش نمایش چاپ *انتخاب printازمنوی file *انتخاب سربرگgeneral از پنجره print *در سربرگ optionsاز پنجرهprintنحوه چاپ قابهای صفحهframes نحوه چاپ
*انتخاب printازمنوی file *انتخاب سربرگgeneral از پنجره print *در سربرگ optionsاز پنجرهprintنحوه چاپ قابهای صفحهframes نحوه چاپ
*از منوی file گزینهprintpreview را انتخاب میکنیم یا راست کلیک و انتخاب printpreview *نمایش پنجرهprintpreview پیش نمایش چاپ
*راست کلیک روی پیوند *انتخاب copyshortcut *اجرایwordpad *فشارctrl+v اگر بر روی پیوند کلیک کنیم صفحه مربوطه فعال توسط مرورگر فعال میشود ذخیرهURL
full screen .....ctrl+alt+f* lensctrl+alt+l* dockedctrl+alt+d* تنظیم بزرگنماییSCREEN
*11انتخاب اندازه فونت A*رنگ قلم متن */رنگ زمینه متن B ctrl+B*متن پررنگ درشت ctrl+i*متن مایل ctrl+u*متن زیرخط دار ctrl+l*تراز از سمت چپ ctrl+E*ترازپاراگراف از وسط *||||تعین فاصله خطوط ابزارهای wiev&homeدر WOR
*ctrl+cکپیcopy *ctrl+xانتقال برداشتنcut *ctrl+vگذاشتنpaste
*Ctrl+x *راست کلیک انتخاب CUT
*راست کلیک بر روی تصویر *کلیک save picture as *کلیک SAVE
در جامعه ای که معلومات و مطالعات سرشتی بر سرنوشتش واقع شده است هیچگاه به گفتگو نینجامیده است جز قرائت خوانی از معلومات و دانسته ها و علم که دیکته و دیکتاتوریی بیش نیست منبرخوانی و صدور قطعنامه ای که ندا و صدای ناتوانی و عجز ان جامعه در مراقبت از علم برای تولید و تا تولید عجز و ناتوانی ان جامعه در مراقبت از هویت و فرهنگ است.در چنین جوامعی علم به عمل نمیأنجامد به عملگی می انجامد علم به علوم نمیأنجامد به عالم نمیرسد چون نرده ترقی و پیشرفت انقدر کوته و کوتاه و کودن هست که برده و بردگی ست این همه ترده در دانشگاه ها نه نرده و در پرده رودررو و آشکارا پزده و مالیاتی اند.دادوستد وقتی علم و اندیشه باشد پول ها و اسکناس ها همیشه نو و تانخورده اند سفر گفتگوست گردش گفتگوست پارک گفتمان است سرمایه های سرگردان نقدینگی پراکنده با گفتگوی قصه اندیشه و اندیشیدن جمع و سرمایه میشود.انان و از انانند که قصه ی زندگی ندارند پس برای مدیریت ها و تدبیراندیشان چپاولگر و غارتگری اند و این صفت رسوایی نکویی شان هست و نیکی
پایانه ی فکری عباس دال<››››)))) - پایانه ی فکری عباس دال
2018 All rights reserved. ©