x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

*Ctrl+x *راست کلیک انتخاب CUT
*راست کلیک بر روی تصویر *کلیک save picture as *کلیک SAVE
در جامعه ای که معلومات و مطالعات سرشتی بر سرنوشتش واقع شده است هیچگاه به گفتگو نینجامیده است جز قرائت خوانی از معلومات و دانسته ها و علم که دیکته و دیکتاتوریی بیش نیست منبرخوانی و صدور قطعنامه ای که ندا و صدای ناتوانی و عجز ان جامعه در مراقبت از علم برای تولید و تا تولید عجز و ناتوانی ان جامعه در مراقبت از هویت و فرهنگ است.در چنین جوامعی علم به عمل نمیأنجامد به عملگی می انجامد علم به علوم نمیأنجامد به عالم نمیرسد چون نرده ترقی و پیشرفت انقدر کوته و کوتاه و کودن هست که برده و بردگی ست این همه ترده در دانشگاه ها نه نرده و در پرده رودررو و آشکارا پزده و مالیاتی اند.دادوستد وقتی علم و اندیشه باشد پول ها و اسکناس ها همیشه نو و تانخورده اند سفر گفتگوست گردش گفتگوست پارک گفتمان است سرمایه های سرگردان نقدینگی پراکنده با گفتگوی قصه اندیشه و اندیشیدن جمع و سرمایه میشود.انان و از انانند که قصه ی زندگی ندارند پس برای مدیریت ها و تدبیراندیشان چپاولگر و غارتگری اند و این صفت رسوایی نکویی شان هست و نیکی
1.راست کلیک 2.کلیکsave target 3.باز شدن پنجرهSAVE AS و کلیک دکمه save 4.پس از اتمام عملیات دریافت فایل دکمه cancel به دکمه close تغیرمیکند با دکمه open میتوانیم فایل را مشاهده کنیم
دوره ای که افراد مزبوح زبون ادبیات را حتی به اهانت به انحطاط و بردگی کشاندند براستی که امروز این مجرمان سقط و سقوط ابلیس صفت رجم شده اند و حشر حشرات موذی بدون شرح در شهر واژگان "در ساحل زمزمه ها"عرق مرگ از او ریخته و امها و غرق شده است. "در ساحل زمزمه ها"چراغ جادوی شعر و ادبیات هست و 313غول این چراغ جادوست

<llll////

jghg

هیچ میدانید با جنگ ما پلیدی و ساده لوحی را از تمدن و فرهنگمان زدودیم ؟آیا میدانید با جنگ دیوانگان ساده لوح و نادان بیابانی¡و کوهستانی! مدعی اطلاعات ،امنیت و شناسایی را با تمدن و فرهنگ شهر یعنی اندیشه و اندیشیدن و اندیشاندن آشنا ساختیم و انان را از این بیراهگی براه و سربه راه کردیم و انان را بابت برابری با اطلاعات و امنیت به برادری خود برگزیدیم ؟آیا میدانید پست زادگان پلشت تعفن منتفی و مدفون تمدن و فرهنگ شهر با جنگ تمام کردیم.و در پستوی بیکسی شان انان را فرو نشاندیدم و سیک های رسوایی و بی آبرویی را به عزا و سوگ بیکسی شان نشاندیم .و از مردگانشان حقیقتا قفسی ساخته ایم که اعترافی بزرگ هست که از انان گرفته ایم و حد اعتبار ما برای شروع شد.
قبل از اینکه شما را بشکنند باید بیدرنگ کشته شوند پس اگر کشته نشدند شکسته شدند در لباسی از پست پلشت و نجاستی که شاش و مدفوع است میخزندمیگریزند پشت ریش و پشم هایی به نماز میایستند!در نهایت تعفن در لباس عفت مترصد دزدیدن مردان به معراج رفته محراب عدالتند
کشور ما در یک نقطه از پیشرفت خود را رسانده که مستعد به این است که به توسعه بینجامد جبهه استعمار و استثمار واقف به این امر شده است پیشرفت و توسعه در کشوری مثل ما که سرشار از منابع و بستر آبادانی چون کشاوزی ،معدن و نفت و حتی گفتمان و گفتگوی شکل گرفته از قدرت انقلاب اسلامی هست با توسعه که همراه شود انقلاب اسلامی نه یک قدرت بلکه یک ابرقدرت خواهد شد هرچند که در نقطه و تعریف قدرت ما ابرقدرتیم. برای امها و نابودی پیشرفت و آبادانی کشورمان یک مثلثی شکل داده اند که رئوس ان تکنولوژی ،علم و صنعت است با این مثلث از جایگاهایی که یکی الکترونیک و رسانه است دومی دانشگاه است سومی کارخانجات است این مثلث یک حفره ای دارد که این کشور را بالاخص انقلاب را به سرعت میخواهد در ورطه نابودی بکشاند انان مدعی قیومیت و حاکمیت و مالکیت انقلابند چون میدانند به مطامع خود در این لباس دزدی و سرقت نمیرسند این دو خط خاطی خیط یعنی خامنه ای و خمینی اینان را چون یک گله در شواری نگهبان و مجلس خبرگان در حصار قدرت خود داریم و مقصد جملگی دل و روده شان بیرون ریخته خواهد مقصد سیرت و صورت کثافت یئل و صه سر بریده میشوند .بخدا این دو