سال نو مبارک

ابزار ساخت متن های متحرک

x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

کدبازان

CODEBAZAN VIDEO PLYAR


پخش ویدیو

1.راست کلیک 2.کلیکsave target 3.باز شدن پنجرهSAVE AS و کلیک دکمه save 4.پس از اتمام عملیات دریافت فایل دکمه cancel به دکمه close تغیرمیکند با دکمه open میتوانیم فایل را مشاهده کنیم
دوره ای که افراد مزبوح زبون ادبیات را حتی به اهانت به انحطاط و بردگی کشاندند براستی که امروز این مجرمان سقط و سقوط ابلیس صفت رجم شده اند و حشر حشرات موذی بدون شرح در شهر واژگان "در ساحل زمزمه ها"عرق مرگ از او ریخته و امها و غرق شده است. "در ساحل زمزمه ها"چراغ جادوی شعر و ادبیات هست و 313غول این چراغ جادوست

<llll////

jghg

هیچ میدانید با جنگ ما پلیدی و ساده لوحی را از تمدن و فرهنگمان زدودیم ؟آیا میدانید با جنگ دیوانگان ساده لوح و نادان بیابانی¡و کوهستانی! مدعی اطلاعات ،امنیت و شناسایی را با تمدن و فرهنگ شهر یعنی اندیشه و اندیشیدن و اندیشاندن آشنا ساختیم و انان را از این بیراهگی براه و سربه راه کردیم و انان را بابت برابری با اطلاعات و امنیت به برادری خود برگزیدیم ؟آیا میدانید پست زادگان پلشت تعفن منتفی و مدفون تمدن و فرهنگ شهر با جنگ تمام کردیم.و در پستوی بیکسی شان انان را فرو نشاندیدم و سیک های رسوایی و بی آبرویی را به عزا و سوگ بیکسی شان نشاندیم .و از مردگانشان حقیقتا قفسی ساخته ایم که اعترافی بزرگ هست که از انان گرفته ایم و حد اعتبار ما برای شروع شد.
قبل از اینکه شما را بشکنند باید بیدرنگ کشته شوند پس اگر کشته نشدند شکسته شدند در لباسی از پست پلشت و نجاستی که شاش و مدفوع است میخزندمیگریزند پشت ریش و پشم هایی به نماز میایستند!در نهایت تعفن در لباس عفت مترصد دزدیدن مردان به معراج رفته محراب عدالتند
کشور ما در یک نقطه از پیشرفت خود را رسانده که مستعد به این است که به توسعه بینجامد جبهه استعمار و استثمار واقف به این امر شده است پیشرفت و توسعه در کشوری مثل ما که سرشار از منابع و بستر آبادانی چون کشاوزی ،معدن و نفت و حتی گفتمان و گفتگوی شکل گرفته از قدرت انقلاب اسلامی هست با توسعه که همراه شود انقلاب اسلامی نه یک قدرت بلکه یک ابرقدرت خواهد شد هرچند که در نقطه و تعریف قدرت ما ابرقدرتیم. برای امها و نابودی پیشرفت و آبادانی کشورمان یک مثلثی شکل داده اند که رئوس ان تکنولوژی ،علم و صنعت است با این مثلث از جایگاهایی که یکی الکترونیک و رسانه است دومی دانشگاه است سومی کارخانجات است این مثلث یک حفره ای دارد که این کشور را بالاخص انقلاب را به سرعت میخواهد در ورطه نابودی بکشاند انان مدعی قیومیت و حاکمیت و مالکیت انقلابند چون میدانند به مطامع خود در این لباس دزدی و سرقت نمیرسند این دو خط خاطی خیط یعنی خامنه ای و خمینی اینان را چون یک گله در شواری نگهبان و مجلس خبرگان در حصار قدرت خود داریم و مقصد جملگی دل و روده شان بیرون ریخته خواهد مقصد سیرت و صورت کثافت یئل و صه سر بریده میشوند .بخدا این دو
کشور ما در یک نقطه از پیشرفت خود را رسانده که مستعد به این است که به توسعه بینجامد جبهه استعمار و استثمار واقف به این امر شده است پیشرفت و توسعه در کشوری مثل ما که سرشار از منابع و بستر آبادانی چون کشاوزی ،معدن و نفت و حتی گفتمان و گفتگوی شکل گرفته از قدرت انقلاب اسلامی هست با توسعه که همراه شود انقلاب اسلامی نه یک قدرت بلکه یک ابرقدرت خواهد شد هرچند که در نقطه و تعریف قدرت ما ابرقدرتیم. برای امها و نابودی پیشرفت و آبادانی کشورمان یک مثلثی شکل داده اند که رئوس ان تکنولوژی ،علم و صنعت است با این مثلث از جایگاهایی که یکی الکترونیک و رسانه است دومی دانشگاه است سومی کارخانجات است این مثلث یک حفره ای دارد که این کشور را بالاخص انقلاب را به سرعت میخواهد در ورطه نابودی بکشاند انان مدعی قیومیت و حاکمیت و مالکیت انقلابند چون میدانند به مطامع خود در این لباس دزدی و سرقت نمیرسند این دو خط خاطی خیط یعنی خامنه ای و خمینی اینان را چون یک گله در شواری نگهبان و مجلس خبرگان در حصار قدرت خود داریم و مقصد جملگی دل و روده شان بیرون ریخته خواهد مقصد سیرت و صورت کثافت یئل و صه سر بریده میشوند .بخدا این دو
باید به گفتن و گفتگو پرداخت این پرداخت است که نابخردان بیخرد امل و عمله بی کارکرد بی تأثیر از خردمندان سرشار شوروشعورانسانی و ایمانی تمیز داده میشوند حصیر را با جارو جارو میزنند پتو و روفرشی را با مشنگ جارو میزنند .نخودنخود هرچی و هرکس سر جای خود
عوارض جاده ای به اداره راه عودت میابد جریمه رانندگی به نیروی انتظامی عودت داده میشود و محکومیت و جرایم مربوط به ایست بازرسی به نیروهای مسلح عودت داده میشود یک بارنامه که صادر میشود درصدی به وزارت راه تعلق دارد با توجه به نوع کالا و جنس درصدی نزدیک به پنجاه درصد به وزارت مطبوع و مربوط آن کالا و جنس تعلق دارد مثل آهن قراضه وزارت معدن صنعت تجارت ،زباله های پلاستیکی و لاستیکی به سازمان محیط زیست و کارخانجات پتروشیمی و اینها به وزارت نفت تعلق دارد
پایانه ی فکری عباس دال<››››)))) - پایانه ی فکری عباس دال
2018 All rights reserved. ©